Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 32112/2022
17-06-2022
04-07-2022
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
60600

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

 Φοιτητής/τρια Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.  ή αντίστοιχου τμήματος, το πολύ έως 10ου εξαμήνου.

ON/OFF

 Επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον 38 μαθημάτων του οδηγού σπουδών του τμήματος

ON/OFF

 Εμπειρία από συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα ερευνητικό/ αναπτυξιακό έργο

ON/OFF

 Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μέσος βαθμολογίας >7,5

Ο μέσος όρος του βαθμού*1

 

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Γνώση Blender, Photoshop, επεξεργασία εικόνων 

0

10

Γνώση Unity, Vuforia, C/C++,

0

10

Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη προγραμματιστικών εφαρμογών 

0

10

Γνώση Java, HTML, Javascript, 

0

10

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

 γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συμμετοχή στο σχεδιασμό του εικονικού περιβάλλοντος, επεξεργασία εικόνων και πολυμεσικού υλικού, προγραμματισμός και ανάπτυξη εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας (WP4).

e-max.it: your social media marketing partner