Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 31827/2022
16-06-2022
01-07-2022
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός τίτλος σπουδών στην επιστήμη της Χημείας της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος
από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Μεταπτυχιακές σπουδές στην γνωστική περιοχή του
φυσικοχημικού χαρακτηρισμού και ανάλυσης οργανικών
ενώσεων σε υγρά δείγματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

Βαθμός πτυχίου Χ 5 μονάδες

Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στα κάτωθι:
• Εφαρμογή τεχνικών δονητικής φασματοσκοπίας (Raman
και IR) για το χαρακτηρισμό και ανάλυση οργανικών
ενώσεων στη υγρή φάση.
• Εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή πρόσθετων φασματοσκοπικών τεχνικών προσδιορισμού φυσικοχημικών
παραμέτρων σε υδατικά και μη-υδατικά δείγματα.

12 μονάδες / Έτος – Max 5 χρόνια εμπειρίας

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 ή
ανώτερο

Επίπεδο Β2: 30 μονάδες
Κάθε ανώτερο επίπεδο
προσαυξάνεται κατά 10
μονάδες

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

10 μονάδες / Δημοσίευση
- Μέγιστη βαθμολογία: 80 μονάδες

Ανακοινώσεις-δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

5 μονάδες / Ανακοίνωση
- Μέγιστη βαθμολογία: 40 μονάδες

Ανάπτυξη πρωτοκόλλων λήψης και στατιστικής επεξεργασίας φασμάτων Raman μικροπλαστικών σε περιβαλλοντικά συστήματα ιχθυοκαλλιεργειών. Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων φασμάτων Raman δειγμάτων αναφοράς (ΠΕ2).

e-max.it: your social media marketing partner