Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 31143/2022
10-06-2022
27-06-2022
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Ecosystem for European Education Mobility as a Service: Model with Portal Demo (e-MEDIATOR)
63103

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΠΕ) ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών σε διεθνή συνέδρια/περιοδικά

·         10 μονάδες / δημοσίευση, μέγιστη βαθμολογία 50 μονάδες

Εμπειρία και γνώση στη σχεδίααση και ανάπτυξη συστημάτων συλλογής, διαχείρισης και ανάλυσης πληθοποριστικών πληροφοριών

·         Εμπειρία έως 1 έτος:5 μονάδες

·         Εμπειρία >1- 3 έτη: 10 μονάδες

·         Εμπειρία >3 έτη:15 μονάδες

Γνώση δεύτερης ευρωπαϊκής γλώσσας

·         Ναι: 20 μονάδες

·         Όχι: 0 μονάδες

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μονάδες,

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συμβολή στην μελέτη, σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων οργανωτικών και διαχειριστικών εργαλείων σε ψηφιακό περιβάλλον αναφορικά με τα τεχνολογικά τμήματα της εκπαιδευτικής πύλης, ιδιαίτερα για θέμα σχεδιασμού της μηχανής αναζήτησης για θέματα εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συνεισφορά στο σχεδιασμό των οργανωτικών και δομικών στοιχείων της εκπαιδευτικής πύλης (RP3).

e-max.it: your social media marketing partner