Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 31134/2022
10-06-2022
27-06-2022
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0 (Planet4)
60980

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή σε ένα έργο Erasmus +

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης stakeholder για συμμετοχή τους σε δράσεις στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων /ευρωπαϊκών έργων

·                      Εμπειρία έως 1 έτος:  5 μονάδες

·                      Εμπειρία >1 έως 3 έτη: 10 μονάδες

·                      Εμπειρία >3 έτη: 15 μονάδες

Εμπειρία από τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων /ευρωπαϊκών έργων

·                      Εμπειρία έως 1 έτος:  5 μονάδες

·                      Εμπειρία >1 έως 3 έτη: 10 μονάδες

·                     Εμπειρία >3 έτη: 15 μονάδες

Γνώση Δεύτερης Ευρωπαϊκής Γλώσσας

·                      Ναι:10 μονάδες

·                     Όχι: 0 μονάδες

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μονάδες.

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών, ακαδημαϊκών, επιχειρήσεων-βιομηχανίας, τοπικών φορέων και ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τους στόχους, τις δράσεις και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του έργου, τροφοδότηση της ιστοσελίδας του έργου και των κοινωνικών δικτύων με νέα και αποτελέσματα του έργου, συνεισφορά στην σύνταξη δελτίων τύπου και συμμετοχή στη δημιουργία των newsletter και διανομή τους στις ομάδες στόχους, συμβολή στη διοργάνωση εκδήλωσεων για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου, συμμετοχή στη δημιουργία της ενδιάμεσης και τελικής αναφοράς σχετικά με τις δράσεις επικοινωνίας και προώθησης του έργου (WP9).

e-max.it: your social media marketing partner