Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 30745/2022
07-06-2022
22-06-2022
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
82871

Α/Α

Απαιτούμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Πτυχίο Ιατρικής, Επιστημών Διατροφής,
Μαθηματικών ή άλλων
συναφών επιστημών

ON/OFF

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην
Επιδημιολογία, Βιοστατιστική ή άλλων συναφών
επιστημών (ή τελειόφοιτος)

ON/OFF

 

Α/Α

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Βαθμός συνάφειας βασικού και μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών με τη θέση

1-20 μονάδες

2

Σχετική ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία στον τομέα της Επιδημιολογίας ή Βιοστατιστικής

5 μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας  με
μέγιστη βαθμολογία τις 30 μονάδες

3

Εμπειρία στη στατιστική ανάλυση βιο-ιατρικών
δεδομένων

5 μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας  με
μέγιστη βαθμολογία τις 30 μονάδες

Στατιστική ανάλυση για την συσχέτιση ωμικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας με φαινότυπους σχετικούς με την υγιή γήρανση (ΠΕ1 και ΠΕ3).

e-max.it: your social media marketing partner