Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 30684/2022
07-06-2022
22-06-2022
ΤΣΙΑΤΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
VISIBLE LIGHT COMMUNICATIONS IN COMMUNICATIONS, MARKETING, TRANSPORT, LOGISTICS, CULTURAL AND TOURIST INDUSTRIES (VIOLIN)
82440

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ στο αντικείμενο της πληροφορικής.

ON/OFF

Διδακτορικό Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε αντικείμενο συναφές με συστήματα και επεξεργασία σήματος.

ON/OFF

Δημοσιεύσεις σε διεθνή ερευνητικά περιοδικά με κριτές.

ON/OFF

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνιών ορατού φωτός.

Μήνες x 1 μονάδα

(max 18 μονάδες)

Εμπειρία στην επεξεργασία σήματος, εικόνας και video, για συστήματα επικοινωνιών ορατού φωτός.

Μήνες x 1 μονάδα

(max 18 μονάδες)

Υλοποίηση οπτικού κυκλώματος ζεύξης ορατού φωτός με τη χρήση κάμερας. Ανάπτυξη και υλοποίηση αλγορίθμων για την επεξεργασία εικόνας και video με σκοπό την υποστήριξη της μετάδοσης σήματος σε συστήματα οπτικής επικοινωνίας. Δοκιμαστικοί έλεγχοι του οπτικού συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Ανάπτυξη πρώτου πρότυπου προϊόντος ζεύξης ορατού φωτός.

e-max.it: your social media marketing partner