Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 30004/2022
02-06-2022
17-06-2022
ΜΑΤΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
82873

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

ON/OFF

Γνώση σχεδίασης/προσομοίωσης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με σχετικά προγράμματα (Pspice, TINA, Proteus, Eagle).

Τρόπος απόδειξης: Η γνώση αποδεικνύεται από τη χρησιμοποίηση των ανωτέρω σε επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και διπλωματική/μεταπτυχιακή εργασία ή/και άλλη ερευνητική ή επαγγελματική ενασχόληση.

Άριστη γνώση: 20 μονάδες

Πολύ καλή γνώση: 16 μονάδες

Καλή γνώση: 12 μονάδες

Μέτρια γνώση: 8 μονάδες

Γνώση ανάπτυξης εφαρμογών μικροελεγκτών σε συστήματα αυτόματου ελέγχου IoT.

Τρόπος απόδειξης: Η γνώση αποδεικνύεται από τη χρησιμοποίηση των ανωτέρω σε επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και διπλωματική/μεταπτυχιακή εργασία ή/και άλλη ερευνητική ή επαγγελματική ενασχόληση.

Άριστη γνώση: 20 μονάδες

Πολύ καλή γνώση: 16 μονάδες

Καλή γνώση: 12 μονάδες

Μέτρια γνώση: 8 μονάδες

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε συνέδρια ή επιστημονικά περιοδικά σχετικά με το αντικείμενο του έργου.

Τρόπος απόδειξης: Πλήρης κατάλογος βιβλιογραφικών αναφορών στο βιογραφικό σημείωμα.

Ο μέγιστος ζητούμενος αριθμός δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά είναι 3 και λαμβάνουν το 50% των μορίων του κριτηρίου. Ο μέγιστος ζητούμενος αριθμός ανακοινώσεων σε ελληνικά ή διεθνή συνέδρια είναι 2 και λαμβάνουν το 50% των μορίων του κριτηρίου.  Η μοριοδότηση γίνεται σύμφωνα με τον αλγόριθμο.

Μόρια κριτηρίου=[(Πλήθος δημοσιεύσεων)*(0.5/3)]*10+ [(Πλήθος ανακοινώσεων)* (0.5/2)]*10

20 μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πιστοποιημένη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

10 μονάδες (επίπεδο C2/C1)

5 μονάδες (επίπεδο B2/B1)

Πιστοποιημένη Γνώση Γερμανικής Γλώσσας

10 μονάδες (επίπεδο C2/C1)

5 μονάδες (επίπεδο B2/B1)

Συνέντευξη – Θεματικές ενότητες:

-       Σχεδίαση/προσομοίωση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων

-       Ανάπτυξη εφαρμογών μικροελεγκτών σε συστήματα αυτόματου ελέγχου IoT

10 μονάδες

10 μονάδες

Συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας: ΠΕ1 (Ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυών ασύρματων αισθητήρων νέας γενιάς για ιχνηλασιμότητα συσκευασμένων τροφίμων) και ΠΕ2 (Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της τεχνολογίας για απομακρυσμένη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο συσκευασμένων προϊόντων αγροδιατροφής), όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου.

e-max.it: your social media marketing partner