Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 27974/2022
26-05-2022
10-06-2022
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ερευνητική Υποδομή Αναλυτικής Ιατρικών Δεδομένων μεγάλου όγκου με στόχο την Ιατρική Ακριβείας
82863

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο/Δίπλωμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Έως 75 μονάδες, σύμφωνα με το βαθμό πτυχίου:

(α) από 5.00 έως 7,99, 25 μονάδες.

(β) από 8.00 έως 10.00, 50 μονάδες.

Γνώση σε βασικές αρχές της Τεχνητής νοημοσύνης με εφαρμογές σε ιατρικά δεδομένα.

ON/OFF

Γνώση σε συστήματα αλληλεπίδρασης και τεχνολογίες λογισμικού.

ON/OFF

Γνώση γλωσσών προγραμματισμού/τεχνολογίες: C, C++, Python, MATLAB, SQL.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένων γλωσσών: Αγγλική

10 Μονάδες: Καλή Γνώση

30 Μονάδες: Πολύ Καλή Γνώση

50 Μονάδες: Άριστη Γνώση

Τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Έως 75 μονάδες, σύμφωνα με το βαθμό Τίτλου:

(α) από 5.00 έως 7,99, 25 μονάδες.

(β) από 8.00 έως 10.00, 50 μονάδες.

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν (α) οι γνώσεις και δεξιότητες που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους, καθώς και (β) η διαθεσιμότητα και η ικανότητα συνεργασίας των υποψηφίων στο πλαίσιο της Ομάδας Έργου.

Έως 50 μονάδες:

(α) έως 35 μονάδες

(β) έως 15 μονάδες

EE1 Ανάπτυξη της υποδομής νέφους και των μηχανισμών διαμοιρασμού και προσπέλασης των ιατρικών δεδομένων μεγάλου όγκου.

EE2 Ανάπτυξη των υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας, χαρτογράφησης και μετέπειτα εναρμόνισης των ιατρικών δεδομένων.

EE3 Ανάπτυξη των υπηρεσιών αναλυτικής δεδομένων.

EE4 Πιλοτική εφαρμογή.

e-max.it: your social media marketing partner