Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 27875/2022
25-05-2022
09-06-2022
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - 'GATEKEEPER'
82678

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου*10 Μονάδες

Τίτλο Μεταπτυχιακού Επιπέδου Μηχανικού ή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων με εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων

ON/OFF

Γνώση Γλωσσών Προγραμματισμού: Python, MatLab

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένων γλωσσών: κατά προτίμηση η Αγγλική

10 Μονάδες: Καλή Γνώση

30 Μονάδες: Πολύ Καλή Γνώση

50 Μονάδες: Άριστη Γνώση

  • Πακέτο εργασίας «WP5 /Task 5.3 AI-powered services for Personalised early risk detection and risk assessment».
  • Πακέτο εργασίας «WP6 / Task 6.3-Big Data and Data analytics strategies for early detection and intervention».
  • Πακέτο εργασίας «WP9 / Task 9.1 Dissemination & Communication activities».
e-max.it: your social media marketing partner