Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25869/2022
16-05-2022
31-05-2022
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
82870

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Βεβαίωση Γραμματείας οικείου Τμήματος ότι o/η υποψήφιος/α είναι Υποψήφιος Διδάκτορας, όπου να φαίνεται ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής, η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής και η ημερομηνία κατάθεσης της τελευταίας έκθεσης προόδου

ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

ON/OFF

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας: επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 ή ανώτερο (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς)

ON/OFF

Προγραμματιστικές γνώσεις σε γλώσσες προγραμματισμού C, Java, Python

ON/OFF

Γνώσεις χρήσης/προγραμματισμού της βιβλιοθήκης Tensorflow

ON/OFF

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

βαθμολογία 1-5 ανά κριτήριο (ελάχιστος αποδεκτός συνολικός βαθμός: 10 μονάδες, μέγιστη βαθμολογία: 20 μονάδες)

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

(βαθμολογία 1-10) x 2 Μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία: 20 Μονάδες)

Γνώση μεθόδων υπολογιστικής όρασης

(μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας) x 3 Μονάδες

(μέγιστη βαθμολογία: 21 Μονάδες)

Προγραμματιστική εμπειρία σε μεθόδους βαθιάς μάθησης

(μήνες εμπειρίας) x 2 Μονάδες

(μέγιστη βαθμολογία: 30 Μονάδες)

Εμπειρία σε ερευνητικά έργα ή ακαδημαϊκή εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της ανταποδοτικής υποτροφίας (με βάση το βιογραφικό, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων ή άλλα αποδεικτικά)

(μήνες εμπειρίας) x 1 Μονάδα

(μέγιστη βαθμολογία: 15 Μονάδες)

  • Έρευνα και ανάπτυξη αλγορίθμων για προβλήματα υπολογιστικής όρασης και επεξεργασίας εικόνας με μεθόδους βαθιάς μάθησης.
  • Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας ΕΕ1.4, ως μέρος των παραδοτέων Π1.4.1 και Π1.4.3.
e-max.it: your social media marketing partner