Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25039/2022
10-05-2022
25-05-2022
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Βιολογίας ή άλλο συναφές με βαθμό μεγαλύτερο του 7 (επτά)

ΟΝ/OFF

Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής

ON/OFF

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Σχετική ερευνητική εμπειρία

ON/OFF

Δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια με συνάφεια

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός συνάφειας βασικού πτυχίου και Διδακτορικής Διατριβής με τη θέση

1-5 μονάδες

-  5 μονάδες: μεγάλη συνάφεια και των δύο τίτλων,

-  4 μονάδες: μεγάλη συνάφεια του ενός τίτλου,

-  1 μονάδα: συνάφεια με διαβαθμίσεις ως πολύ μικρή συνάφεια

Εμπειρία ανάλυσης πολυμορφισμών και μεθυλίωσης DNA που υποστηρίζεται από δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια

1-5 μονάδες

- 5 μονάδες εφόσον αποδεικνύεται εμπειρία και δημοσιεύσεις,

-  4 μονάδες εφόσον αποδεικνύεται εμπειρία και ανακοινώσεις σε συνέδρια,

- 1-3 μονάδες εφόσον αποδεικνύεται μόνο εμπειρία ερευνητική με διαβαθμίσεις ανάλογα με το χρόνο ενασχόλησης)

Εμπειρία ανάλυσης γονιδίων και μοντέλων στρες που προκύπτει από δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια

1 μονάδα (0-1 Μονάδα)

Ερευνητική εμπειρία σε διαφορετικά εργαστήρια

1 μονάδα για το καθένα (1-3 Μονάδες)

Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών (ύπαρξη πιστοποίησης)

1 Μονάδα

Γνώσεις γερμανικής γλώσσας

1 Μονάδα

Συνέντευξη
Η Συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη και θα διενεργηθεί μεταξύ των επικρατέστερων υποψήφιων. Αντικείμενο αξιολόγησης θα είναι: α) η ερευνητική τους εμπειρία καθώς β) οι γνώσεις τους στο αντικείμενο του έργου

1-10 Μονάδες (5 Μονάδες ανά αντικείμενο)

Συμμετοχή στο ΠΕ 3-2 με αντικείμενο: Μελέτη του γενετικού και επιγενετικού προφιλ ατόμων με διαταραχές λόγου πριν και μετά την λογοθεραπευτική παρέμβαση. Ανάλυση πιθανών βιοδεικτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκαιρη διάγνωση.

e-max.it: your social media marketing partner