Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19770/2022
08-04-2022
26-04-2022
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
82870

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής με πτυχιακή εργασία ή ισότιμος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

Βαθμός x 1 μονάδα (μέγιστη βαθμολογία: 10 μονάδες)

Γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερο (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών / πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς)

ON/OFF

Προγραμματιστική εμπειρία σε λειτουργικά συστήματα Linux και Windows (τουλάχιστον ενός έτους στο καθένα)

ON/OFF

Προγραμματισμός σε C/C++, C#, Java,

ON/OFF

Προγραμματιστική εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών ιστού σε πλαίσιο συμβατό με δημόσιες υπηρεσίες νέφους (ASP.NET Core ή ισοδύναμο)

(μήνες εμπειρίας) x 2 μονάδες ,  (μέγιστη βαθμολογία: 30 μονάδες)

Προγραμματιστική εμπειρία μοντελοποίησης και ανάπτυξης σχεσιακών βάσεων δεδομένων για εφαρμογές ιστού (MS SQL Server ή ισοδύναμο)

(μήνες εμπειρίας) x 2 μονάδες ,  (μέγιστη βαθμολογία: 15 μονάδες)

Προγραμματιστική εμπειρία γραφικών διεπαφών ιστού (JavaScript/AJAX και σχετικά πλαίσια ανάπτυξης, Angular ή ισοδύναμο)

(μήνες εμπειρίας) x 2 μονάδες ,  (μέγιστη βαθμολογία: 15 μονάδες)

Προγραμματιστική εμπειρία σε αποθηκευτικά συστήματα δημόσιων υπηρεσιών νέφους (Amazon Web Services ή Microsoft Azure ή ισοδύναμο)

(μήνες εμπειρίας) x 3 μονάδες ,  (μέγιστη βαθμολογία: 10 μονάδες)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Προγραμματιστική εμπειρία παράλληλων συστημάτων ή μεγάλων δεδoμένων

(μήνες εκπαίδευσης ή επαγγελματικής εμπειρίας) x 2 μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία: 10 μονάδες)

Προγραμματιστική εμπειρία σε συστήματα ή δημόσιες υπηρεσίες γεωγραφικών δεδομένων

(μήνες εκπαίδευσης ή επαγγελματικής εμπειρίας) x 2 μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία: 10 μονάδες)

Εγκατάσταση και ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης υπηρεσιών και εφαρμογών υπολογιστικής νέφους.

Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ1.5.

e-max.it: your social media marketing partner