Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10199/2022
25-02-2022
14-03-2022
ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΩΝ 2018-2019 ΕΩΣ 2021-2022
82496

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ON/OFF

Α. Πτυχίο κλάδων πληροφορικής πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται

Β. Ετήσια, τουλάχιστον, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού.

Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επιπρόσθετη, πέραν της ετήσιας, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, ως πληροφορικός. Προσμετρώνται έως 36 μήνες επιπρόσθετης εμπειρίας.

Μία (1) Μονάδα ανά μήνα

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.

Τέσσερις (4) Μονάδες

Στο βιογραφικό σημείωμα να γίνεται σύντομη περιγραφή από εμπειρία στα (εφόσον υπάρχει):

 

Λειτουργικά συστήματα Linux, windows.

Δύο (2) Μονάδες

Δημιουργία και διαχείριση ιστοτόπων και ιστοσελίδων (Joomla, Wordpress).

Δύο (2) Μονάδες

Αυτοματισμού γραφείου (MS Office, συνεργατικά εργαλεία Google), Limesurvey.

Δύο (2) Μονάδες

Βάσεις δεδομένων (php/mysql).

Δύο (2) Μονάδες

Υποστήριξη υλικού.

Δύο (2) Μονάδες

Τεχνική υποστήριξη πληροφορικών συστημάτων υλικού και λογισμικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

e-max.it: your social media marketing partner