Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9989/2022
24-02-2022
11-03-2022
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Quality Network on Sustainable Tourism PLUS (QNeST PLUS)
63116

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Πτυχίο Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

Εμπειρία από συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον συγχρηματοδοτούμενο έργο σχετικό με πολιτισμό/τουρισμό

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα ή έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε σε θέματα επικοινωνίας, προώθησης έργων,.

·       Έως 1  έτος: 5 μόρια

·       >1 έως 3 έτη: 10 μόρια

·       >3 έως 5 έτη: 15 μόρια

·       Άνω >5 ετών: 20 μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε διαχείριση εργασιών, διοικητική υποστήριξη και υποστήριξη ομάδας έργου.

·       Έως 1  έτος: 5 μόρια

·       >1 έως 3 έτη: 10 μόρια

·       >3 έως 5 έτη: 15 μόρια

·       Άνω >5 ετών: 20 μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών και του ευρύτερου κοινού για τις δράσεις και τα αποτελέσματα έργων και επικοινωνίας με φορείς και επιχειρήσεις

·       Έως 1  έτος: 5 μόρια

·       >1 έως 3 έτη: 10 μόρια

·       >3 έως 5 έτη: 15 μόρια

·       Άνω >5 ετών: 20 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Υποστήριξη της ομάδας έργου στη διοργάνωση των δράσεων δημοσιότητας, στην αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων, υποστήριξη δράσεων διάχυσης, τεχνολογική υποστήριξη διοργάνωσης του webinar (διαδικτυακού σεμιναρίου) με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη λειτουργία της QNeST PLUS πλατφόρμας, τεχνολογική υποστήριξη στη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού που θα αναλύει την λειτουργία των εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου, συμβολή στη συρραφή των αποτελεσμάτων του έργου για την κοινοποίησή τους με στόχο την προώθηση του έργου (WPΤC).

e-max.it: your social media marketing partner