Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 9194/2022
18-02-2022
07-03-2022
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
A multidisciplinary approach for the stratification of patients with carotid artery disease (TAXINOMISIS)
82287

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Βαθμός πτυχίου*10

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων βιοϊατρικής τεχνολογίας

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία στη τρισδιάστατη μοντελοποίηση και προσομοιώσεις ανάπτυξης αθηρωματικής πλάκας σε ανακατασκευασμένες αρτηρίες.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση Αγγλική

Καλή Γνώση: 10 Μονάδες

Πολύ Καλή Γνώση: 30 Μονάδες Άριστη Γνώση: 50 Μονάδες

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Ανακοινώσεις x 5 Μονάδες με μέγιστη βαθμολογία 50 Μονάδες

Πακέτο εργασίας «WP3, Task 3.1. Computational model of plaque progression, Task 3.3. Integration of models outcomes and delivery of the stratification tool».

e-max.it: your social media marketing partner