Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8927/2022
17-02-2022
04-03-2022
ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΒΑΘΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ RGB ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
82413

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

ON/OFF

Εμπειρία στις γλώσσες προγραμματισμού Python καθώς και σε πακέτα λογισμικού για "microservice deployment”.

ON/OFF

Εμπειρία στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας ή/και τη μηχανική μάθηση.

ON/OFF

Εμπειρία στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης, τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών και παραδοτέων.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

A. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

 

A1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο επίπεδο - 8

Ικανός – 12

A2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων στους αλγορίθμους που αφορούν στην υλοποίηση του έργου.

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο επίπεδο - 8

Ικανός – 12

Β. Αποδεδειγμένη εμπειρία συμμετοχής σε R&D έργα (εθνικά ή ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα) σε συναφές αντικείμενο με την επεξεργασία και ανάλυση εικόνας (κρίνεται με βάση το βιογραφικό και τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας).

Μήνες x 1 με μέγιστο 60

Γ. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και με impact factor.

Αριθμός δημοσιεύσεων x 1 με μέγιστο 5

Δ. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (πλήρους άρθρου) με κριτές.

Αριθμός δημοσιεύσεων x 1 με μέγιστο 15

Ανάπτυξη του λογισμικού. Γραφική διεπαφή του χρήστη. Επικοινωνία του τερματικού με τον εξυπηρετητή. Τελική έκδοση του λογισμικού των αλγορίθμων εντοπισμού ανθρώπων από βίντεο και αναγνώρισης φύλου και ηλικίας τους. Έλεγχος του λογισμικού σε πραγματικές συνθήκες. Αναφορά ελέγχου του λογισμικού σε πραγματικές συνθήκες. Αποσφαλμάτωση και παράδοση του τελικού λογισμικού. Δημοσίευση σε επιστημονικό συνέδριο ή/και περιοδικό.

e-max.it: your social media marketing partner