Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6903/2022
04-02-2022
21-02-2022
ΦΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
VIRTUALAND: AN IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIENCE FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE SITES
82658

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής ΠΕ ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται ή με βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

ON/OFF

Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας: επίπεδο γλωσσομάθειας C2 (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς)                                                        

ON/OFF

Προγραμματιστικές γνώσεις σε γλώσσα προγραμματισμού C/C++

ON/OFF

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή,  χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

Βαθμολογία 1-5 μονάδες ανά κριτήριο (ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία: 10 μονάδες, μέγιστη βαθμολογία: 20 μονάδες)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε ανάπτυξη μεγάλων projects στην περιοχή των γραφικών (κρίνεται με βάση το βιογραφικό)

(αριθμός project) x 10 μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία: 20 μονάδες)                                   

Εμπειρία σε ανάπτυξη μεγάλων projects στην Πληροφορική (κρίνεται με βάση το βιογραφικό)                                                    

(αριθμός project) x 5 μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία: 30 μονάδες)

Ανάπτυξη διεπαφής για την ενσωμάτωση αντικειμένων στο σύστημα εικονικής πραγματικότητας (WP4).          

e-max.it: your social media marketing partner