Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5985/2022
01-02-2022
16-02-2022
ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΛΟΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (BESSARION)
82729

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής ή Πτυχίο Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή  Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένων Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Εμπειρία σχετική με την ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνας (κρίνεται με βάση βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή/και με το βιογραφικό)

ON/OFF

Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

 

Α1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο Επίπεδο – 8

Ικανός - 12

Α2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων στους αλγορίθμους που αφορούν στην υλοποίηση του έργου.

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο Επίπεδο – 8

Ικανός - 12

Β. Αποδεδειγμένη εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά έργα (εθνικά ή ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα) σε συναφές αντικείμενο με την επεξεργασία και ανάλυση εικόνας, την ανάπτυξη λογισμικού και τον προγραμματισμό (κρίνεται με βάση το βιογραφικό και τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας)

Μήνες x 1 Μονάδα με μέγιστο τις 60 Μονάδες

Σύστημα εντοπισμού και προεπεξεργασίας εικόνων επιγραφών (EE2), φυσική επεξεργασία γλώσσας και αυτόματη μετάφραση επιγραφών (ΕΕ5).

e-max.it: your social media marketing partner