Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4744/2022
26-01-2022
10-02-2022
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μια έξυπνη πλατφόρμα τεχνολογίας νέφους που παρέχει αντικειμενική και εξατομικευμένη υποστήριξη για τον υγιή και ανεξάρτητο τρόπο διαβίωσης στο σπίτι μέσω της επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων
82731

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός διπλώματος x 10 Μονάδες

Δίπλωμα στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία ως Μηχανικός Λογισμικού

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων βιοϊατρικής μηχανικής-τεχνολογίας σχετικά με υπολογιστικές πλατφόρμες τεχνολογίας νέφους

150 Μονάδες

Αποδεδειγμένη εμπειρία τεχνολογιών πληροφορικής και γλωσσών προγραμματισμού όπως Java, Javascript, React.js, SQL, C++.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Καλή Γνώση: 50 Μονάδες

Πολύ Καλή Γνώση:100 Μονάδες

Άριστη Γνώση: 150 Μονάδες

Συμμετοχή και παρουσιάσεις σε Συνέδρια

Ανακοινώσεις x 10 Μονάδες με max 50 Μονάδες

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν (α) οι γνώσεις και δεξιότητες που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους, καθώς και (β) η διαθεσιμότητα και η ικανότητα συνεργασίας των υποψηφίων στο πλαίσιο της Ομάδας Έργου.

Έως 15 μονάδες

WP3 - Evidence-based Health & Well-being Monitoring. T3.1 Smart Home, IoT and eHealth devices Federation.

e-max.it: your social media marketing partner