Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 325/2022
03-01-2022
18-01-2022
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΦΥΗΣ CONTEXT-AWARE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
83050

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου*10

Διδακτορικός τίτλος σπουδών στη βιοϊατρική μηχανική-τεχνολογία, και ειδικότερα στην ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδων προβλεπτικής μοντελοποίησης βιοϊατρικών δεδομένων με χρήση μηχανική μάθησης.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών και κοινοτικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων βιοϊατρικής μηχανικής-τεχνολογίας.

Έτη x 50 με max 250

Αποδεδειγμένη εμπειρία συναφή με ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδων υπολογιστικής μοντελοποίησης βιοϊατρικών δεδομένων βασιζόμενων σε τεχνικές μηχανικής μάθησης.

ON/OFF

Γνώσεις προγραμματισμού σε PYTHON, R, MATLAB, C#, C++, SQL

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική

50 Μονάδες: ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ,

100 Μονάδες: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ,

150 Μονάδες: ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Δημοσιεύσεις x 10 Μονάδες με max 50 Μονάδες

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

Δημοσιεύσεις x 10 Μονάδες με max 100 Μονάδες

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν (α) οι γνώσεις και δεξιότητες που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους, καθώς και (β) η διαθεσιμότητα και η ικανότητα συνεργασίας των υποψηφίων στο πλαίσιο της Ομάδας Έργου.

Έως 15 μονάδες

Αντικείμενο σύμβασης 1: ΕΕ1 - Συμπεριφοράς με χρήση Τεχνικών Ενισχυτικής Μάθησης.

Αντικείμενο σύμβασης 2: ΕΕ2 - Υπολογιστική Ανάλυση Διατροφικής Σύστασης Πιάτου.

Αντικείμενο σύμβασης 3: ΕΕ3 - Σχεδίαση και Ανάπτυξη του Συστήματος MedDietAgent.

Αντικείμενο σύμβασης 4: ΕΕ4 - Μελέτη Αξιολόγησης.

e-max.it: your social media marketing partner