Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 63583/2021
29-12-2021
13-01-2022
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
83030

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ των τμημάτων: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογιών, Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, τμημάτων σχολών θετικών επιστημών ή συναφών όλων των παραπάνω.

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ των τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογιών, Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, τμημάτων σχολών θετικών επιστημών ή συναφών όλων των παραπάνω.

ON/OFF

Καλή (πιστοποιημένη) γνώση της αγγλικής γλώσσας: επίπεδο γλωσσομάθειας Β2

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.    Αποδεδειγμένη Επαγγελματική-Εργασιακή εμπειρία σε Τμήμα ή αντικείμενο Διαχείρισης Ποιότητας Οργανισμών (ιδιωτικών ή δημόσιων)

Max 40 μονάδες

(μήνες εμπειρίας x 2)

2.    Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης της ημεδαπής ή ισότιμο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ στη Διοίκηση Ποιότητας ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

30 μονάδες

3.    Συνέντευξη

Max 30 μονάδες

3.1.        Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης

Μη γνώστης: 0, Γνώστης: 5

3.2.        Κατανόηση των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του έργου

Μη γνώστης: 0, Γνώστης: 5

3.3.        Γνώση συστημάτων και διαδικασιών ποιότητας

Μη γνώστης: 0, Γνώστης: 20

Υλοποίηση των Δράσεων του Πακέτου ΠΕ2 και των αντίστοιχων παραδοτέων που είναι:

Δ.2.3. Ανασχεδιασμός διαδικασιών συλλογής, μέτρησης, ανάλυσης δεδομένων ποιότητας με παραδοτέα (Π2.3): έκθεση αναφοράς με επικαιροποιημένη διεργασία Εγχειριδίου Ποιότητας, Οδηγός διεργασίας./διαδικασιών, προτυποποιημένα έντυπα.

Δ.2.4. Επανασχεδιασμός διαδικασιών ανάπτυξης και υποστήριξης κοινωνικών εταίρων με επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Ποιότητας και παραδοτέα (Π2.4): αναφορά με διαδικασίες, προτυποποιημένα έντυπα.

Δ.2.7. Επανασχεδιασμός διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Προγραμμάτων Σπουδών με παραδοτέα (Π2.7): αναφορά με διαδικασίες επικαιροποιημένη διεργασία Εγχειριδίου Ποιότητας, Οδηγός διεργασίας/διαδικασιών, προτυποποιημένα έντυπα.

Δ.2.8. Επανασχεδιασμός και τυποποίηση διαδικασιών σχεδιασμού και έγκρισης Προγραμμάτων Σπουδών με επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Ποιότητας και παραδοτέα (Π2.8): Οδηγός διαδικασιών, προτυποποιημένα έντυπα.

Δ.2.9. Επανασχεδιασμός της λειτουργίας για την παρακολούθηση και διεκπεραίωση των παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών με παραδοτέα (Π2.9): Κανονισμός, Οδηγός διαδικασιών, προτυποποιημένα έντυπα.

Συμμετοχή στην υλοποίηση των παραδοτέων και την επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Ποιότητας ως εξής: Π2.1.: Επικαιροποιημένο  Στρατηγικό/Επιχειρησιακό Σχέδιο Πανεπιστημίου, οδηγός διεργασίας/διαδικασιών, προτυποποιημένα έντυπα, Π2.2.: Οδηγός σύναξης, παρακολούθησης Προγραμματικής Συμφωνίας, Π2.6.: Στρατηγικά/Επιχειρησιακά Σχέδια Ακαδημαϊκών Τμημάτων, οδηγός διεργασίας/διαδικασιών, προτυποιημένα έντυπα.

e-max.it: your social media marketing partner