Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 59137/2021
06-12-2021
21-12-2021
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός τίτλος σπουδών στην επιστήμη της Χημείας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου Χ 5

Μεταπτυχιακές σπουδές στην γνωστική περιοχή της ανάλυσης-χημείας οργανικών επιμολυντών σε δείγματα περιβαλλοντικών υποστρωμάτων ή τροφίμων

Βαθμός πτυχίου Χ 5

Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στα κάτωθι:

• Εφαρμογή τεχνικών υγρής χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας στον προσδιορισμό οργανικών επιμολυντών σε περιβαλλοντικά δείγματα ή/και τρόφιμα.

• Εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών εκχύλισης για τον προσδιορισμού οργανικών ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα ή/και τρόφιμα.

12 Μονάδες/Έτος – Max 5 χρόνια

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 ή ανώτερο

Επίπεδο Β2: 30 μονάδες

Κάθε ανώτερο επίπεδο προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

10 / Δημοσίευση. - Max 50

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

5 / Ανακοίνωση - Max 25

Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας προσδιορισμού μικροπλαστικών και οργανικών επιμολυντών σε περιβαλλοντικά συστήματα ιχθυοκαλλιεργειών με τεχνικές φασματοσκοπίας Raman και χρωματογραφίας -φασματομετρίας μάζας (ΠΕ2).

e-max.it: your social media marketing partner