Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 38993/2021
23-08-2021
07-09-2021
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας

ON/OFF

Διδάκτορας Χημείας με θέμα στην αναλυτική χημεία ή στη χημεία τροφίμων.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με την αναλυτική χημεία ή τη χημεία τροφίμων

75 μόρια

Βαθμός πτυχίου

Βαθμός πτυχίου Χ 15 μόρια

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Βαθμός πτυχίου Χ 10

Βαθμός διδακτορικής διατριβής

Βαθμός Χ 10

Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Άριστη γνώση: 100

Πολύ καλή γνώση: 80

Αριθμός δημοσιεύσεων

15 μονάδες/δημοσίευση

Αριθμός ανακοινώσεων σε συνέδρια

5 μονάδες/ανακοίνωση

Γνώση χειρισμού προγραμμάτων επεξεργασίας πειραματικών δεδομένων πειραματικών δεδομένων

(EXCEL, Origin, SPSS, άλλα)

Άριστη γνώση: 60

Πολύ καλή γνώση: 40

Καλή γνώση: 20

Απασχόληση/εμπειρία με αντικείμενα στην ανάλυση ή/και τεχνολογία τροφίμων

Μήνες Χ 10 μόρια

Δειγματοληψία γλεύκους και οίνων. Χημικές και βιοχημικές αναλύσεις γλεύκους και οίνων - βασική σύσταση, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, αρωματικό δυναμικό, βιοδραστικές ενώσεις και βιοδράσεις, και επίσης οργανοληπτική αξιολόγηση. Εφαρμογή κλασικών, φωτομετρικών και ενόργανων μεθόδων ανάλυσης. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων. Δράσεις δημοσίευσης / δημοσιότητας και προβολής.

e-max.it: your social media marketing partner