Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 32933/2021
07-07-2021
22-07-2021
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
82870

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βεβαίωση Γραμματείας οικείου Τμήματος ότι υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος Μεταδιδάκτορας, όπου να φαίνεται ο τίτλος της μεταδιδακτορικής έρευνας, η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία κατάθεσης της τελευταίας έκθεσης προόδου.

ΝΑΙ

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής ΠΕ με πτυχιακή εργασία ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

ΝΑΙ

Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσα: επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 ή ανώτερο (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς)

ΝΑΙ

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (ή Integrated Master) και Διδακτορικό Δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο της υποτροφίας (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

ΝΑΙ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή,  χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

βαθμολογία 1-5  ανά κριτήριο (ελάχιστος αποδεκτός συνολικός βαθμός 10, μέγιστο 20)

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός συνάφειας βασικού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών με τη θέση

(βαθμολογία 1-10) x 3, (μέγιστος βαθμός 30)

Εμπειρία σε αναπτυξιακά/ερευνητικά έργα ή ακαδημαϊκή εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της ανταποδοτικής υποτροφίας (με βάση το βιογραφικό, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων ή άλλα αποδεικτικά)

(μήνες εμπειρίας) x 1,  (μέγιστος βαθμός 30)

Δημοσιεύσεις σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.

(αριθμός δημοσιεύσεων) x 4, (μέγιστος βαθμός 20)

  • Εκπόνηση έρευνας διεθνούς κύρους στην σχεδίαση, υλοποίηση και αναλυτική/πειραματική αξιολόγηση συστημάτων υπολογιστικής νέφους για την ασφαλή και αποδοτική εκτέλεση υπολογισμών και επεξεργασία δεδομένων σε κατανεμημένα περιβάλλοντα εικονικοποίησης πόρων με χαμηλές επιβαρύνσεις.
  • Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.5, ως μέρος των παραδοτέων Π1.5.1, Π1.5.2, Π1.5.3 και Π1.5.4.
e-max.it: your social media marketing partner