Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 30396/2021
28-06-2021
13-07-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0 (Planet4)
60980

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ή ισοδύναμου ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Εμπειρία σε προγραμματισμό δικτυακών τόπων

ON/OFF

Εμπειρία από συμμετοχή τουλάχιστον σε ένα χρηματοδοτούμενο Erasmus + έργο

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία ως Τεχνικός Η/Υ

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εμπειρία σε διοικητική υποστήριξη έργων

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εμπειρία σε θέματα διοργάνωσης δράσεων επικοινωνίας & διάχυσης, διερεύνησης και διασύνδεσης εκδηλώσεων με συναφείς δράσεις εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων ερευνητικών/αναπτυξιακών έργων.

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών  cloud

Μήνες εργασίας x 1

(Μέγιστο 20)

Ο/η συνεργάτης θα υποστηρίξει την ομάδα έργου σε όλο το στάδιο υλοποίησης των παραδοτέων του. Συγκεκριμένα, θα υποστηρίξει τη διοικητική οργάνωση έργου, επικοινωνία με εταίρους, παρακολούθηση και διαχείριση έργου, οργάνωση δράσεων διάχυσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Επίσης, θα υποστηρίξει την ομάδα στην διαδικασία αναζήτησης & αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αναγκών για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης & I4.0 μέσω επικοινωνίας και συνεργασίας με stakeholders, τον καθορισμό της μεθοδολογίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το σχεδιασμό των μαθήματων και του εκπαιδευτικού υλικού, στην πιλοτική δοκιμή των εκπαιδευτικών μαθημάτων, τη αξιολόγηση του έργου και γενικότερα την συγγραφή των τεχνικών αναφορών (WP1, WP2, WP4, WP5, WP6, WP8, WP9).

e-max.it: your social media marketing partner