Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29913/2021
24-06-2021
09-07-2021
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός Τίτλος Σπουδών

ON/OFF

Διδακτορικός/Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

ON/OFF

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο της θέσης

0-15

Σχετικές Δημοσιεύσεις

10 (2 μονάδες ανά δημοσίευση)

Σχετική ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία

15 (2 μονάδες ανά έτος μεταδιδακτορικής εμπειρίας σχετικής με το έργο)

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

10

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τουλάχιστον τρίχρονη εμπειρία σε:

Πρωτοκόλλα διαφοροποίησης εμβρυονικών βλαστικών κυττάρων (Embryonic Stem Cells – ESCs)

15 (3 μονάδες ανά έτος εργαστηριακής εμπειρίας)

Εξειδίκευση σε συστήματα διαφοροποίησης των ESCs προς κύτταρα του μυοκαρδίου

15 (3 μονάδες ανά έτος εργαστηριακής εμπειρίας στο αντικείμενο)

Δημιουργία σειρών γενετικά τροποποιημένων εμβρυονικών βλαστικών κυττάρων

8 (2 μονάδες ανά τροποποιημένη σειρά όπως αποδεικνύεται από δημοσιευμένο έργο ή παρουσίαση σε συνέδρια)

Συνέντευξη που θα εξετάζει τις θεωρητικές γνώσεις του υποψηφίου στο αντικείμενο του έργου.

0-12

ΣΥΝΟΛΟ

100

Μονάδα Ανάλυσης Μοναδιαίων Κυττάρων (Single Cell Analysis Unit): Ανάλυση μεταγραφημάτων μοναδιαίων κυττάρων (single cell transcriptomics).

e-max.it: your social media marketing partner