Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29580/2021
22-06-2021
07-07-2021
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
82870

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Βεβαίωση Γραμματείας οικείου Τμήματος ότι ο υποψήφιος είναι Υποψήφιος Διδάκτορας, όπου να φαίνεται ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής, η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής και η ημερομηνία κατάθεσης της τελευταίας έκθεσης προόδου.

ON/OFF

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή συναφής τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός διπλώματος με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων

βαθμός x 2                      (μέγιστος βαθμός 20)

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

βαθμολογία 1-5  ανά κριτήριο (ελάχιστος αποδεκτός συνολικός βαθμός 10, μέγιστο 20 βαθμοί)

Βαθμός συνάφειας βασικού τίτλου σπουδών με τη θέση

(βαθμολογία 1-10) x 2, (μέγιστος βαθμός 20)

Εμπειρία σε ερευνητικά έργα ή ακαδημαϊκή εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της ανταποδοτικής υποτροφίας (με βάση το βιογραφικό, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων ή άλλα αποδεικτικά)

(μήνες εμπειρίας) x 2,  (μέγιστος βαθμός 30)

Δημοσιεύσεις σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.

(αριθμός δημοσιεύσεων) x 5, (μέγιστος βαθμός 20)

  • Το ερευνητικό αντικείμενο αφορά την μελέτη και σχεδίαση προηγμένων μεθοδολογιών και αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης και πιο συγκεκριμένα Εύκαμπτης Πληροφορικής, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την μοντελοποίηση συστημάτων και θα συνεισφέρουν στην Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση.
  • Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.4 (παραδοτέα Π1.4.1 και Π1.4.3).
e-max.it: your social media marketing partner