Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29246/2021
18-06-2021
05-07-2021
ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
PROXIMIOT - PROXIMITY MARKETING PLATFORM
82704

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ ή Πτυχίο Πληροφορικής ή Πτυχίο Θετικών Επιστημών AΕΙ ή ΤΕΙ ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ).

(βαθμός διπλώματος ή πτυχίου 5-10) x 3

(μέγιστη βαθμολογία 30)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της πρόσκλησης.

Η βαθμολογία προσδιορίζεται με βάση το βαθμό συνάφειας (0-3) x (βαθμός διπλώματος ή πτυχίου 5-10)

(μέγιστη βαθμολογία 30)

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου).

(βαθμολογία 1-10) x 3

(μέγιστη βαθμολογία 30)

Εμπειρία στην χρήση εργαλείων και τεχνικών επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων Internet of Things (ΙοΤ) (κρίνεται με βάση το βιογραφικό σημείωμα).

(βαθμολογία 1-10)

(μέγιστη βαθμολογία 10)

Ανάπτυξη λογισμικού συλλογής, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων IοΤ του έργου Proximiot (μέρος της Ενότητας Εργασίας ΕΕ2: Ανάπτυξη υποσυστημάτων).

e-max.it: your social media marketing partner