Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29048/2021
17-06-2021
02-07-2021
ΓΛΑΒΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
61355

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ και πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή ισοδύναμο Δίπλωμα Μηχανικού στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής.

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφορική ή συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών συμμετοχής σε Ερευνητικά και Αναπτυξιακά προγράμματα με αντικείμενο την πληροφορική. (Σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο)

ON/OFF

Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική

Ναι: 30  μόρια

Εμπειρία στο σχεδιασμό και οργάνωση έργων πληροφορικής και στην καθοδήγηση ομάδας εργασίας στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμματιστικών εφαρμογών

·       Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

·       Έτη εμπειρίας 1 έως 3: 10 μόρια

·       Έτη εμπειρίας 3 έως 5: 15 μόρια

·       Έτη εμπειρίας > 5: 20 μόρια

Εμπειρία στον προγραμματισμό, ανάπτυξη, υλοποίηση και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων και τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων

·       Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

·       Έτη εμπειρίας 1 έως 3: 10 μόρια

·       Έτη εμπειρίας 3 έως 5: 15 μόρια

·       Έτη εμπειρίας > 5: 20 μόρια

Εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας και εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας

·       Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

·       Έτη εμπειρίας 1 έως 3: 10 μόρια

·       Έτη εμπειρίας 3 έως 5: 15 μόρια

Έτη εμπειρίας > 5: 20 μόρια

Εμπειρία στην συγγραφή συναφών με την προκηρυχθείσα θέση ερευνητικών εργασιών 

·            Για κάθε δημοσίευση σε διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο : 2 μόρια

·            Για κάθε δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό : 5 μόρια

Το Μέγιστο 30 μόρια

 

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Οργάνωση της διαδικασίας ανάλυσης απαιτήσεων και καθορισμού των προδιαγραφών του συστήματος εικονικής, επαυξημένης και μικτής πραγματικότητας σχεδιασμού, (ΠΕ1), Οργάνωση και καθοδήγηση στην σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού (Software) και της συστημάτων υλικού (Hardware) για εικονικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και οργάνωση των διαδικασιών λειτουργίας του ΚΕΕΠΗ (ΠΕ2), Οργάνωση της μεθοδολογίας σχεδιασμού και της διαδικασίας ανάπτυξης και συντήρησης της on-line βάσης δεδομένων για την  αποθήκευση και προβολή των αποτελεσμάτων των δράσεων του έργου (ΠΕ3), Οργάνωση της διαδικασίας σχεδιασμού, υλοποίησης και ανάπτυξης τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων και παραγωγής αλληλεπιδραστικών γραφικών εικονικών περιβαλλόντων (ΠΕ4), Συνεισφορά στην  ερευνητικής αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, στον σχεδιασμό και συγγραφή ερευνητικών εργασιών και υποβολή τους για δημοσίευσης και στην διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων (ΠΕ5).

e-max.it: your social media marketing partner