Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 28866/2021
17-06-2021
02-07-2021
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΧΘΥΟ-ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (Fish_Superfoods)
82844

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Βιολόγου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου Χ 2 μόρια (μέγιστο: 20)

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Βιολογικές Τεχνολογίες

ON/OFF

Εργαστηριακή εμπειρία στο σχεδιασμό και στη βελτιστοποίηση βιοδιεργασιών (ακινητοποίηση ενζύμων, νανοβιοκατάλυση, βιοαντιδραστήρες)

ON/OFF

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2)

10(καλή)/15(πολύ καλή)/20 (άριστη)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο της θέσης

Έως 20 μόρια (0:καθόλου συνάφεια, 10:χαμηλή συνάφεια, 20:υψηλή συνάφεια)

Εργαστηριακή εμπειρία στην ανάλυση βιοδραστικών ενώσεων με χρωματογραφία υψηλής απόδοσης

10 μόρια

Εμπειρία σε βιοκαταλυτικές διεργασίες με τη χρήση λιπολυτικών ενζύμων

10 μόρια

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά ή Βιβλία (Διεθνείς Εκδόσεις)/ Ανακοινώσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια συναφείς με το επιστημονικό πεδίο του αντικειμένου της θέσης

Αριθμός δημοσιεύσεων Χ 4 μόρια, Αριθμός παρουσιάσεων σε συνέδριο Χ 2 μόρια

(μέγιστο: 20)

Παραγωγή νέων λειτουργικών ιχθυο-υπερτροφών εμπλουτισμένων με βιοδραστικά συστατικά προερχόμενα από το μικροφύκος Σπιρουλίνα και με λιπίδια που χαρακτηρίζονται από αυξημένη οξειδωτική σταθερότητα (συμμετοχή στο πακέτο εργασίας του έργου ΕΕ1).

e-max.it: your social media marketing partner