Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 26513/2021
02-06-2021
30-09-2021
ΣΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υλικά απελευθέρωσης ιόντων για επαγωγή αγγειογένεσης και αναγέννησης του δέρματος
60105

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος στις Βιοεπιστήμες (Βιολογία, Βιοχημεία, Βιοτεχνολογία, Βιοϋλικά, Εμβιομηχανική και συναφείς) με σπουδές σχετικές με τα γνωστικά αντικείμενα των βιοϋλικών, της βιοϊατρικής μηχανικής, της μηχανικής ιστών, της βιολογίας κυττάρων, της μοριακής βιολογίας, της δημιουργίας φαρμάκων της βιοχημείας ή σχετικής επιστημονικής περιοχής ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με τα γνωστικά αντικείμενα των βιοϋλικών, της βιοϊατρικής μηχανικής, της μηχανικής ιστών, της βιολογίας κυττάρων, της γενικής βιολογίας, της φαρμακολογίας, της βιοχημείας ή σχετικής επιστημονικής περιοχής

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

20 μονάδες

Εμπειρία σε κατασκευή ικριωμάτων, και συσκευών μηχανικής ιστών, λειτουργικότητας και χαρακτηρισμού κυττάρων, απόκτηση κυττάρων από ιστούς και διαφοροποίησή τους, εμπειρία σε βλαστικά κύτταρα, in vitro βιοφυσικό, βιομηχανικό, βιοχημικό, βιολογικό χαρακτηρισμό των παραγόμενων ικριωμάτων. Ιn vitro έλεγχο των θεραπευτικών μορίων σε μοντέλα επούλωσης τραυμάτων. Προκλινική αξιολόγηση των παραγόμενων ικριωμάτων.

Για κάθε χρόνο 10 μονάδες

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα αντίστοιχης επιστημονικής κατεύθυνσης

Για κάθε έργο 10 μονάδες

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη:

0-30 μονάδες

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης: 0-10 μονάδες

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα: 0-10 μονάδες και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης: 0-10 μονάδες

Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας:

  • «WP3: Fabrications of collagen-based devices for first burned skin treatment».
  • «WP4: Characterization and loading of the MILnCs and collagen-based 3D constructs and thermoresponsive sprays/microgels».
  • «WP5: In vitro studies of collagen-based 3D constructs and thermoresponsive sprays/microgels».
  • «WP6: Validation of 3D scaffolds by human skin equivalent in vitro models».
  • «WP7: In vivo assessment per ISO / EU regulations requirements».
  • «WP8: Management, dissemination and communication».
e-max.it: your social media marketing partner