Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25676/2021
31-05-2021
15-06-2021
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος στη Βιολογία  ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον τριών ετών) σε θέματα µοριακών τεχνικών, μικροβιολογικών αναλύσεων, καθώς και  χημικών αναλύσεων σε τρόφιμα (γάλα, γαλακτοκομικά, κλπ)

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Αποδεδειγμένη γνώση φαινοτυπικών και μοριακών μεθοδολογιών (MALDI-TOF MS) ταυτοποίησης μικροοργανισμών και γνώση εκτέλεσης πρωτοκόλλων για την αλληλούχηση νέας γενιάς (NGS)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την Αγροδιατροφή

10 μονάδες για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά

10 μονάδες για κάθε δημοσίευση

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη:

0-30 ΜΟΝΑΔΕΣ

Διερευνώνται:

α)η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης: 0-10 Μονάδες

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα: 0-10 Μονάδες και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης: 0-10 Μονάδες

Συμμετοχή στο ΠΕ2 «Μεθοδολογίες και τεχνικές ελέγχου της ασφάλειας αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 2.2 «Προσδιορισμός μικροβιολογικών δεικτών ασφάλειας επιλεγμένων τυροκομικών προϊόντων και ειδών κρέατος από διαφοροποιημένα παραγωγικά συστήματα εκτροφής της Ηπείρου».

e-max.it: your social media marketing partner