Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 33219/2019
09-09-2019
24-09-2019
Καθηγητή κ. Τριαντάφυλλο Αλμπάνη
Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ
82299
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο ή Δίπλωμα:

– Πληροφορικής

– Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

– Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών

– Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

– Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών

– Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής

– Επιστήμης Υπολογιστών

– Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών

– Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

– Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

– Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών

– Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

– Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)

– Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων

– Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)

ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Βαθμός πτυχίου Χ 5
Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε συναφές έργο με το αντικείμενο της σύμβασης. Μέγιστος χρόνος μετρούμενης εμπειρίας τα πέντε έτη:

 • Γνώσεις σε διαχείριση υποδομών, υπηρεσιών και εικονοποιημένων συστημάτων, στηριγμένων σε Λειτουργικά Συστήματα Windows Server 2008/2012/2016, συμπεριλαμβανομένων υποδομών Active Directory, DHCP, DNS, VPN, Hyper-V (δημιουργία, παραμετροποίηση, διαχείριση).
 • Γνώση Προγραμματισμού/Παραμετροποίησης Λειτουργικών Συστημάτων σε γραμμή εντολών, shell scripting.
 • Γνώσεις αρχιτεκτονικής, πρωτοκόλλων, υπηρεσιών και εφαρμογών Δικτύων IP.
 • Γνώση βασικών εννοιών ασφάλειας, μεθόδων και τεχνικών ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και σχετικών εργαλείων που διενεργούν ελέγχους ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και δικτύων.
 • Γνώσεις MS-SQL (Διαχείριση MS SQL Server & SQL Queries)
 • Εμπειρία στην εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (πχ. MySQL)
 • Γνώσεις εγκατάστασης και διαχείρισης Apache Web Server.
 • Γνώσεις εγκατάστασης και διαχείρισης PHP.
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη Web εφαρμογών, διαχείριση, χρήση και λειτουργία CMS συστημάτων (WordPress, Joomla, Drupal κ.α.)
 • Καλή γνώση και εμπειρία σε υποδομές δικτύων.
 • Πολύ καλή γνώση τεχνικών εγκατάστασης και συντήρησης υλικού Η/Υ.
 • Θα συνεκτιμηθεί η γνώση ή και εμπειρία στα παρακάτω:

C#, T-SQL, Entity Framework, ASP.NET MVC Web Framework, .NET WCF Framework, ASP.NET WebApi, .NET Core

Μήνες εμπειρίας Χ 5

Έως 300 Μονάδες

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης, συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ 50 Μονάδες
Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C1 25

 

Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη Έργων

Υποστήριξη διενέργειας διοικητικών και οικονομικών πράξεων μέσω πληροφοριακών συστημάτων.

e-max.it: your social media marketing partner