Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 31025/2019
27-08-2019
11-09-2019
Μπαδέκα Αναστασία
Παραγωγή νέων μεταποιημένων προϊόντων κρέατος με εφαρμογή σύγχρονων βιοτεχνολογικών μεθόδων για αύξηση των επιπέδων υγιεινού χρόνου ζωής, μικροβιολογικής ασφάλειας και διατροφικής τους αξίας
82481
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Χημείας ΟΝ/OFF
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με ειδίκευση Χημεία Τροφίμων ΟΝ/OFF
Διδακτορικό Δίπλωμα Χημείας (ειδίκευση στη Χημεία Τροφίμων) ΟΝ/OFF
Γνώση ξένης γλώσσας ΟΝ/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα συναφούς αντικειμένου 1 ανα συμμετοχή με MAX 5
Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά συναφούς αντικειμένου 2 ανα δημοσίευση με MAX 60
Εμπειρία χρήσης αέριας και υγρής χρωματογραφίας 20
Γνώσεις Η/Υ 5

Αξιολόγηση του χρόνου ζωής και της βιολογικής ασφάλειας των νέων προϊόντων μετά από βιοτεχνολογικές επεμβάσεις και τροποποιήσεις με χρήση αβιοτικών παραγόντων. (Συμμετοχή στο πακέτο εργασίας ΠΕ2)

e-max.it: your social media marketing partner