Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 27164/2019
15-07-2019
30-07-2019
Καθηγήτρια Μαρία-Ελένη Λέκκα
OPENSCREEN_GR: Ερευνητική υποδομή ανοιχτής πρόσβασης για στοχευμένες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την προστασία της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος
82180
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Απόφοιτος Τμήματος Χημείας, Βιολογίας, Γεωπονίας ή συναφών τμημάτων Βαθμός πτυχίου Χ 10 μόρια
Μεταπτυχιακός Φοιτητής ON/OFF
Εμπειρία τουλάχιστον ενός χρόνου σε αναλυτικές τεχνικές(HPLC, φασματομετρία μάζας) Μήνες εμπειρίας Χ 10 μόρια
Άριστη γνώση πάνω σε τεχνικές Βιοχημείας (MTT, ανοσοαποτύπωση πρωτεϊνών, καλλιέργειες κυττάρων, Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο, τεχνικές προσδιορισμού πρωτεϊνών, τεχνικές απομόνωσης εξωκυττάριων κυστιδίων από κυτταροκαλλιέργειες και βιολογικά υγρά, ηλεκτρονιακή μικροσκοπία) Μήνες εμπειρίας Χ 10 μόρια
Γνώση χειρισμού προγραμμάτων επεξεργασίας πειραματικών δεδομένων(EXCEL, Origin, SPSS)

Άριστη γνώση: 100 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 70 μόρια

Καλή γνώση: 40 μόρια

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας

Άριστη γνώση: 100 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 70 μόρια

Καλή γνώση: 40 μόρια

1) Οργάνωση του κέντρου Ελέγχου Βιοδραστικότητας Ενώσεων: κατάρτιση/τυποποίηση εντύπων για καταγραφή, αρχειοθέτηση των δειγμάτων και των αποτελεσμάτων, κατάρτιση εντύπων για καταγραφή εκθέσεων πεπραγμένων, 2) Οργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στην λειτουργία των εγκατεστημένων οργάνων και συσκευών, 3) Συλλογή/Ταξινόμηση/Αποθήκευση δειγμάτων αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και μακρομηκύτων, 4) Εκχύλιση και επεξεργασία δειγμάτων αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και μακρομηκύτων, 5) Διαχωρισμός εκχυλισμάτων και απομόνωση βιοδραστικών κλασμάτων, 6) Ταυτοποίηση συστατικών των εκχυλισμάτων, 7) Επιβεβαίωση της βιοδραστικότητας, 8) Αποστολή χαρακτηρισμένων εκχυλισμάτων στον ετερο-συντονιστή (ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) για σάρωση, 9) Δράσεις δημοσιότητας και προβολής

  • Οργάνωση και λειτουργία εργαστηριακής μονάδας
e-max.it: your social media marketing partner