Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24626/2019
04-07-2019
19-07-2019
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ
QUALITY NETWORK ON SUSTAINABLE TOURISM (QNEST)
60710
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Πανεπιστημίου Οικονομικής κατεύθυνσης ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ ON/OFF
Εμπειρία σε οικονομική διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων ON/OFF
Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ ON/OFF
Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εμπειρία σε θέματα διοικητικής οργάνωσης και προγραμματισμού διαδικασιών 15 Μόρια
Εργασιακή εμπειρία σε έργα Εδαφικής Συνεργασίας 30 Μόρια
Εργασιακή Εμπειρία σε υποστήριξη ερευνητικής ομάδας έργου 15 Μόρια
Γνώση Δεύτερης Ευρωπαϊκής Γλώσσας (της ΕΕ) 10 Μόρια
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη:

0-30 μόρια

Διερευνώνται:

α) ο βαθμός επίτευξης της

αποτελεσματικότητας των

στόχων: 0-10 μόρια

 

β) η ικανότητα επικοινωνίας & συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα:

0-10 μόρια

 

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης: 0-10 μόρια

 

Υπεύθυνος/η οικονομικού έργου, οικονομοτεχνική οργάνωση, υποστήριξη, παρακολούθηση και διαχείριση έργου, επικοινωνία με διαχειριστική αρχή, υποστήριξη ερευνητικής ομάδας. (WPM)  Συμμετοχή στα παραδοτέα: WPM 2.1, WPM 2.2, WPM 2.3, WPM 2.4.

e-max.it: your social media marketing partner