Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24200/2019
03-07-2019
18-07-2019
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ
QUALITY NETWORK ON SUSTAINABLE TOURISM (QNEST)
60710
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων ή συναφές ON/OFF
Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας ON/OFF
Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εμπειρία στην οργάνωση δράσεων διάχυσης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κύρια μέσω ηλεκτρονικών μέσων 35 μόρια
Εμπειρία σε θέματα αειφόρου τουρισμού 20 μόρια
Γνώση δεύτερης ευρωπαϊκής γλώσσας 15 μόρια
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη:

0-30 μόρια

Διερευνώνται:

α) ο βαθμός επίτευξης της

αποτελεσματικότητας των

στόχων: 0-10 μόρια

 

β) η ικανότητα επικοινωνίας & συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα:

0-10 μόρια

 

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης: 0-10 μόρια

 

Υποστήριξη ομάδας έργου, οργάνωση δράσεων διάχυσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, συμμετοχή στην προετοιμασία του σχεδίου επικοινωνίας, υποστήριξη δράσεων έργου. Συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας: WPT2  και WPC

e-max.it: your social media marketing partner