Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24168/2019
03-07-2019
18-07-2019
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
61300
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ON/OFF
Μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας (MBA) ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών έργων 10 Μονάδες για κάθε ερευνητικό έργο
  1. Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 6: Ανάπτυξη τεχνικών αποτύπωσης μικροβιώματος πτηνών κρεοπαραγωγής στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών
  2. Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 7: Διερεύνηση βακτηριακών γονιδίων ανθεκτικότητας με μοριακές τεχνικές (PCR), στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών
e-max.it: your social media marketing partner