Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17768/2019
14-05-2019
29-05-2019
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
IR2MA - Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems
60460
ΘΕΣΗ IR2MA_09:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Γεωπονίας (Πανεπιστημίου) ON/OFF
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων – Διαχείριση Περιβάλλοντος ON/OFF
Διδακτορικό Δίπλωμα σχετικό με τα φασματικά χαρακτηριστικά των εδαφών ON/OFF
Εμπειρία στην ανάλυση εδάφους και την ανάλυση αρδευτικού νερού ON/OFF
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται ON/OFF

 

ΘΕΣΗ IR2MA_09:
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Άριστη γνώση (Γ2): 10 μόρια

Πολύ καλή γνώση (Γ1): 8 μόρια

Καλή γνώση (B2): 6 μόρια

Μέτρια γνώση (Β1): 4 μόρια

Βασική Γνώση (Α2): 2 μόρια

Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα

Έτη εμπειρίας 1 έως 5: 10 μόρια

Έτη εμπειρίας 6-10: 20 μόρια

Έτη εμπειρίας άνω των 10: 30 μόρια

Σχετικό δημοσιευμένο επιστημονικό έργο (συμμετοχή σε δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων μετά από κρίση)

Από 1 έως 10: 10 μόρια

Από 11 έως 20: 20 μόρια

Άνω των 20: 30 μόρια

Διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων σε αντικείμενα συναφή με το έργο και τη θέση

Έτη εμπειρίας 1-5: 10 μόρια

Έτη εμπειρίας 6-10: 20 μόρια

Έτη εμπειρίας άνω των 10: 30 μόρια

Γεωπόνος - Ειδικός Επιστήμονας με μεγάλη εμπειρία  στις αναλύσεις εδάφους και νερού με αντικείμενο σύμβασης τη προσφορά υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου σε θέματα που αφορούν την ανάλυση εδάφους και νερού και συμμετοχή σε απαιτούμενες από το έργο δράσεις διαχείρισης (αναφορές, συναντήσεις) και ενέργειες προβολής του φυσικού αντικειμένου. Ειδικότερο αντικείμενο σύμβασης: Συμμετοχή στο πακέτο εργασίας WP3. Συμμετοχή στα παραδοτέα: D3.1.3: 100 irrigation and drainage audits for end users in Epirus (Greece), following the updated protocol of IRMA. D3.1.3: 100 soil and water analysis, as add on to the end users irrigation and drainage audits in Greece. Συμμετοχή σε απαιτούμενες από το έργο δράσεις διαχείρισης (αναφορές, συναντήσεις) και ενέργειες προβολής του φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο του παραδοτέου D3.1.5 Traveling for mainstreaming efficient practices

e-max.it: your social media marketing partner