Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17740/2019
14-05-2019
29-05-2019
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
IR2MA - Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystem
60460
ΘΕΣΗ IR2MA_06:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Κάτοχος πτυχίου Πανεπιστημίου, γεωπονικής σχολής ON/OFF
Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών γεωπονικής κατεύθυνσης. ON/OFF
Πιστοποιημένη Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Πακέτα Γραφείου και Διαδίκτυο) ON/OFF
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται ON/OFF

 

ΘΕΣΗ IR2MA_06:
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Άριστη γνώση (Γ2): 10 μόρια

Πολύ καλή γνώση (Γ1): 8 μόρια

Καλή γνώση (B2): 6 μόρια

Μέτρια γνώση (Β1): 4 μόρια

Βασική γνώση (Α2): 2 μόρια

Συνάφεια σπουδών με αντικείμενα σχετικά με τη γεωργική μηχανική και τη διαχείριση υδατικών πόρων στο πλαίσιο των αρδεύσεων.

Συναφής προπτυχιακός και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 20 μόρια

Συναφές προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 10 μόρια

Γνώση GIS (κατά προτίμηση ArcGIS και QGIS), γνώση μηχανολογικού σχεδιασμού με τη χρήση AUTOCAD

Γνώση GIS και AUTOCAD: 10 μόρια

Γνώση GIS ή AUTOCAD:5 μόρια

Εμπειρία σε αντικείμενα που αφορούν τη διαχείριση υδάτων και τη διαχείριση εδαφικών πόρων

Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

Έτη εμπειρίας 1-3: 10 μόρια

Έτη εμπειρίας 3-5: 15 μόρια

Έτη εμπειρίας άνω των 5: 20 μόρια

Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα

Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

Έτη εμπειρίας 1-3: 10 μόρια

Έτη εμπειρίας 3-5: 15 μόρια

Έτη εμπειρίας άνω των 5: 20 μόρια

Σχετικό δημοσιευμένο επιστημονικό έργο (Συμμετοχή σε δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων μετά από κρίση).

Έως 1: 5 μόρια

Έως 2: 10 μονάδες

Έως 3: 15 μόρια

Άνω των 3: 20 μόρια

Γεωπόνος με εμπειρία σε θέματα γεωργικής μηχανικής και υδατικών πόρων με αντικείμενο τη προσφορά υπηρεσιών διαχείρισης άρδευσης και καταγραφής συλλογικών συστημάτων άρδευσης. Ειδικότερο αντικείμενο σύμβασης: Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας: WP3 και WP4. Συμμετοχή στα παραδοτέα: D3.1.1: Creation of a repository. Digitization of relevant studies, plans and maps that are not publicly available at the moment (soil maps, land reclamation works etc.). D3.1.3: 100 irrigation and drainage audits for end users in Epirus (Greece), following the updated protocol of IRMA. D4.1.2: Participatory systems current state report. Registration of the current state of participatory systems in Epirus in order to provide information to the Italian project partners which will develop proposals for upgrade of these systems efficiency. Συμμετοχή στις συναντήσεις έργου και σε ενέργειες προβολής εντός και εκτός περιοχής παρέμβασης του προγράμματος στο πλαίσιο των WP3 και WP4 στο πλαίσιο των παραδοτέων: D3.1.5 Traveling for mainstreaming efficient practices και D4.1.5 Traveling for cooperation activities

e-max.it: your social media marketing partner