Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17864/2013
07-10-2013
21-10-2013
Καθηγητής Βενετσάνος Μαυρέας
ΨΥΧΟΔΙΑΒΑΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
81043

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα - κριτήρια των ενδιαφερομένων:

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΕ Ελληνικών ή Ξένων Φιλολογιών ή Ψυχολογίας

Βαθμός Πτυχίου Χ 10 μόρια

Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (για τους αποφοίτους Ελληνικών φιλολογιών ή Ψυχολογίας ή ξένων φιλολογιών εκτός της Αγγλικής Φιλολογίας) ή πολύ καλή γνώση δεύτερης γλώσσας για τους αποφοίτους Αγγλικής Φιλολογίας

70 μόρια (Άριστη Γνώση)

50 μόρια (Πολύ καλή Γνώση)

Πολύ καλή Γνώση Υπολογιστών (Word / Excel)

50 μόρια (ECDL)

40 μόρια (πιστοποίηση με βάση την εμπειρία)

Εμπειρία από χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα

50 μόρια (εμπειρία από ΕΣΠΑ)

40 μόρια (εμπειρία από άλλα προγράμματα)

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

10 μόρια

Εργασιακή εμπειρία > 5 έτη μετά την λήψη του πτυχίου

10 μόρια

Υποστήριξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο των εξής Δράσεων του έργου:

Δράση 1: "Δημιουργία ομάδων ανάπτυξης και συγγραφής των οδηγιών – θεραπευτικών πρωτοκόλλων"

Δράση 2: Οριστικοποίηση Οδηγιών με διαδικασία συναίνεσης – συμφωνίας όλων των μελών των ομάδων (expert panels) 

Δράση 3: "Ενέργειες προβολής – διάχυσης"»

 

e-max.it: your social media marketing partner