Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17038/2013
05-09-2013
20-09-2013
Καθηγητής, Δημήτριος Ι. Φωτιάδης
Τηλεκαρδιολογία στα Ελληνοαλβανικά σύνορα, TELECARDIOLOGY – A.1-1.3-89
80954

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα - κριτήρια των ενδιαφερομένων:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της ημεδαπής ή  ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

 

Βαθμός πτυχίου * 10 μονάδες

Διδακτορικό τίτλο στον τομέα της Ιατρικής Πληροφορικής

 

300 μονάδες

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα ιατρικής πληροφορικής

 

Μήνες Απασχόλησης * 5 μονάδες (Μέγιστες Μονάδες Βαθμολόγησης 300 μονάδες)

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντικειμενοστραφή (object oriented) προγραμματισμό

 

100 μονάδες

Αποδεδειγμένη γνώση στην ανάπτυξη εφαρμογών για Ηλεκτρονικούς Φακέλους Ασθενών

 

100 μονάδες

Αποδεδειγμένη γνώση στην ανάπτυξη εφαρμογών σε .NET Visual Studio

100 μονάδες

Υλοποίηση Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς

e-max.it: your social media marketing partner