Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12463/2013
01-07-2013
12-07-2013
Καθηγητής Εμμανουήλ Μ. Παπαμιχαήλ
Συνεργασία 2011 - Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς
81106

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:
• Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας
• Αποδεδειγμένη γνώση των τεχνικών στους ακόλουθους τομείς:
- Μοριακής Βιολογίας (κλωνοποίηση, Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης, υβριδοποίηση κατά Southern/Northern κλπ)
- Μοριακής ταξινόμησης ευκαρυωτικών και προκαρυωτικών οργανισμών
- Γνώσεις Βιοπληροφορικής ανάλυσης δεδομένων
- Γνώση της Αγγλικής γλώσσας και της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

• ΠΕ.5 : Έκφραση του γονιδίου MPRA από τον Mucor pusillus στο ετερόλογο γενετικό υπόβαθρο του L. helveticus, προς παραγωγή ρενίνης προσδεδεμένης στην κυτταρική επιφάνεια του βακτηρίου
• ΠΕ.6 : Ακινητοποίηση σε νανοσωληνίσκους κυτταρίνης ιθαγενών στελεχών απομονωμένων από αμπέλι για την παραγωγή ποιοτικά βελτιωμένου οίνου

Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του έργου:
- οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης είναι 28 και αμοιβή το ποσό των 36000 €.
Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου του έργου.

e-max.it: your social media marketing partner