Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12459/2013
01-07-2013
12-07-2013
Καθηγητής Κυριάκος Ταμβάκης
Θαλής – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο: Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Κοσμολογία κάτω από το φως του LHC
80803

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:
• Να είναι κάτοχος Πτυχίου Φυσικής.
• Να είναι υποψήφιος Διδάκτορας Φυσικής.
• Να έχει εμπειρία στην εκτέλεση υπολογισμών θεωρίας πεδίου στα πλαίσια γενικεύσεων της θεωρίας βαρύτητας.
• Θα συνεκτιμηθεί η παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και η εν γένει ερευνητική εμπειρία.

«Εναλλακτικές θεωρίες βαρύτητας. Κβάντωση και κοσμολογικές εφαρμογές»

Σύμφωνα με την Απόφαση Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου,
- Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης είναι είκοσι τέσσερις (24) και
- Η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 32400 ευρώ.
Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση της Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου.

e-max.it: your social media marketing partner