Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12458/2013
01-07-2013
12-07-2013
Καθηγητής Κυριάκος Ταμβάκης
Θαλής – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο: Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Κοσμολογία κάτω από το φως του LHC
80803

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:
• Να είναι κάτοχος Διδακτορικού Φυσικής.
• Να έχει εμπειρία στην εκτέλεση υπολογισμών ανώτερης τάξης στα πλαίσια υπερσυμμετρικών θεωριών πεδίου.
• Θα συνεκτιμηθεί και η εν γένει ερευνητική εμπειρία.

«Διεργασίες Αλλαγής Γεύσης Ανώτερης Τάξης σε Επεκτάσεις του Υπερσυμμετρικού Καθιερωμένου Προτύπου»

Σύμφωνα με την Απόφαση Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου,
- οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης είναι είκοσι (20) και
- η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των  48000 ευρώ.

Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση της Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου.

e-max.it: your social media marketing partner