Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10007/2015
11-05-2015
25-05-2015
Ανδρέας Τζάκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Χημείας
Μονάδα απομόνωσης / σύνθεσης και ταχείας αξιολόγησης δραστικών μορίων που στοχεύουν ορφανούς πυρηνικούς υποδοχείς για την θεραπεία νεοπλασιών
81089

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Απόφοιτος Χημείας ή Βιολογίας

20

Εμπειρία στην αξιολόγηση μορίων σε καρκινικές κυτταρικές σειρές

25 (μέγιστο)

Εμπειρία στη λήψη, ανάλυση και επεξεργασία φασμάτων NMR καθώς και σε χρωματογραφικές τεχνικές και φασματομετρία μαζών

25 (μέγιστο)

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συμμετοχή σε συνέδρια

20 (μέγιστο)

In Vitro Βιολογική Αξιολόγηση των μορίων σε Καρκινικές Κυτταρικές Σειρές

e-max.it: your social media marketing partner