Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9996/2015
11-05-2015
25-05-2015
Ανδρέας Τζάκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Χημείας
Μονάδα απομόνωσης / σύνθεσης και ταχείας αξιολόγησης δραστικών μορίων που στοχεύουν ορφανούς πυρηνικούς υποδοχείς για την θεραπεία νεοπλασιών
81089

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Χημείας

30

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο πεδίο των φυσικών προϊόντων

15

Διδακτορικό δίπλωμα στο πεδίο των φυσικών προϊόντων

15

Δημοσιεύσεις στο πεδίο των φυσικών προϊόντων

10 (μέγιστο)

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στη λήψη, ανάλυση και επεξεργασία φασμάτων NMR πολύπλοκων εκχυλισμάτων φυσικών προϊόντων

15 (μέγιστο)

Εμπειρία στη χρήση υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC), υγρής χρωματογραφίας σε σύζευξη με φασματομετρία μαζών (LC-MS) και υγρής χρωματογραφίας σε σύζευξη με φασματοσκοπία NMR (LC-SPE-NMR).

15 (μέγιστο)

Συλλογή φαρμακευτικών φυτικών ειδών, εκχύλιση φυτικών ειδών, κλασμάτωση εκχυλισμάτων απομόνωση και ταυτοποίηση φυτοχημικών.

e-max.it: your social media marketing partner