Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4198/2015
04-03-2015
18-03-2015
Καθηγητής Ι.Δ. Λεονάρδος
Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των πληθυσμών του ξενικού είδους ψαριού Carassius gibelio μέσω επιλεκτικής αλιείας καθώς και παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
81480

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ

 

Πτυχίο Βιολογίας ή Κτηνιατρικής ή συναφούς ειδικότητας

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε συναφή έργα

5 μον./μήνα σχετικής απασχόλησης

«Μελέτη  της φυσιολογίας και του ορμονικού κύκλου του ψαριού (Συμμετοχή στη συντήρηση και επεξεργασία υποφύσεων)» - Συμμετοχή στην υποβολή των σχετικών ενδιάμεσων εκθέσεων καθώς και στη σύνταξης της τελικής έκθεσης

e-max.it: your social media marketing partner