Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4195/2015
04-03-2015
18-03-2015
Ευάγγελος Μπριασούλης
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μορίων-μεταφορέων για αναστολείς πολλαπλής στόχευσης σε ανθρώπινα κύτταρα πλειόμορφου γλοιοβλαστώματος
81173

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Χημείας ή ισοδύναμο

100

Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος

200

Εργαστηριακή εμπειρία στο πεδίο κυτταροκαλιεργειών και ελέγχου δραστικότητας αντικαρκινικών φαρμάκων

Μήνας χ 7

Διαπιστωμένη ερευνητική εμπειρία μέσω τουλάχιστον μίας δημοσίευσης σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές, ως πρώτος συγγραφέας

Pubmed δημοσίευση x 10

Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοιο αντικείμενο

100

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία από εργασία σε βιοτράπεζα καρκίνου

100

Έλεγχος της ικανότητας δέσμευσης των συνθετικών μορίων ως προς τη δέσμευσή τους στους υποδοχείς ιντεγκρινών σε κύτταρα

e-max.it: your social media marketing partner