Διεθνής Ανοικτός διαγωνισμός ( Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 2288/04-02-2014), με δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα, για την επιλογή αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ ούν την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
07-02-2014
02-04-2014 17:00
Καρμίρης Ευάγγελος τηλ: 26510 – 07942 – 07959 – 07952 - FAX 26510-07951 -email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Έργα που περιλαμβάνει ο «ΠΙΝΑΚΑΣ Ι» τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-
2288/04-02-2014

Διεθνής Ανοικτός διαγωνισμός ( Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 2288/04-02-2014)

Συνολικού προϋπολογισμού: 468.891,85€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (381.212,89€ χωρίς ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα, για την επιλογή αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ ούν την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» στο πλαίσιο των Έργων που περιλαμβάνει ο «ΠΙΝΑΚΑΣ Ι» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013), για τα αντίστοιχα Εργαστήρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: 03/04/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος παράδοσης : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Αναθέτουσα αρχή

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εδρεύει στο Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, 1ο ΟΡΟΦΟΣ στην Πανεπιστημιούπολη στα Ιωάννινα – ΤΚ 45110. Ο κ. Καρμίρης Ευάγγελος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, τηλέφωνο επικοινωνίας: 26510 – 07942 – 07959 – 07952 - FAX 26510-07951 -e-mail: eediagon@cc.uoi.gr

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών:

(α) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει στις 02/04/2014 και ώρα 14.00. Οι προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται σφραγισμένες, στην αρμόδια Υπηρεσία του Πανεπιστημίου: Επιτροπή ερευνών 1ος Όροφος, Γραφείο 9, Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, Πανεπιστημιούπολη - Ιωάννινα – Τ. Κ. 45110.

(β) Στην περίπτωση αποστολής (με οποιονδήποτε τρόπο) της προσφοράς, αυτή πρέπει να περιέλθει και να παραληφθεί από το αρμόδιο πρόσωπο μέχρι τις 02/04/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00. Προσφορά που ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε στην υπηρεσία έγκαιρα, δεν θα ληφθεί υπόψη.

(γ) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Αποσφράγιση των προσφορών

α) Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμό & Αξιολόγησης Προσφορών την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των Προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β’ Κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, Γραφείο 9, Πανεπιστημιούπολη, 45110, Ιωάννινα), παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

β) Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και νομιμοποιητικό έγγραφο εκπροσώπησης.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που:

ü      είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή

ü      είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή

ü      είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ – ή

ü      είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή

ü      έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών και εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Άρθρα 6 και 7 της αναλυτικής διακήρυξης.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού

Η διακήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στο site της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (www.rc.uoi.gr).

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει τα έγγραφα του διαγωνισμού (διακήρυξη) και από γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και τις 02/04/2014 και ώρα 14.00 και να ζητά συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού και τους όρους της προκήρυξης μέχρι και 02/04/2014 και ώρα 14.00. Η παραλαβή των εγγράφων θα γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εδρεύει στο Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, στην Πανεπιστημιούπολη στα Ιωάννινα – ΤΚ 45110, τηλέφωνο επικοινωνίας: 26510-07942, 07959 & 07952 -FAX 26510-07951 - e-mail: eediagon@cc.uoi.gr

Η παραλαβή των εγγράφων του διαγωνισμού μπορεί να γίνεται και με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ύστερα από σχετικό εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα του ενδιαφερόμενου και με δικές του δαπάνες.

Εγγύηση συμμετοχής

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 5% επί του ως άνω αναφερόμενου προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ( ανά ομάδα ).

e-max.it: your social media marketing partner